top of page

SRKM

Misją Sekcji Rozwiązywania Konfliktów Medycznych jest prowadzenie badań nad wpływem komunikacji w systemie ochrony zdrowia na ryzyka prawne i roszczenia odszkodowawcze, a także promowanie alternatywnych dla drogi sądowej metod rozwiązywania sporów w medycynie, w szczególności tych opartych na dialogu – mediacji, negocjacji i koncyliacji. 

Prawny uścisk dłoni

Ambicja
sekcji

Ambicją Sekcji jest utworzenie tzw. „Listy MED-ADR”, to jest spisu obejmującego placówki medyczne, w których priorytetem jest polubowne rozwiązywania sporów oraz aktywne reagowanie na skargi i sugestie, nie zaś bierne czekanie na działanie czynników zewnętrznych. Spis obejmować będzie te podmioty, które wykażą się rzetelnym podejściem do problemu, a podejmowane przez nie działania polegać będą na opracowaniu i wdrożeniu spójnej polityki w tym zakresie (nie zaś doraźnych przedsięwzięć). Dzięki „Liście MED-ADR” potencjalni pacjenci, pracownicy i kontrahenci będą mogli zawczasu sprawdzić, w jakim środowisku przyjdzie im się leczyć albo (współ)pracować.

Kontakt

Zapraszamy do czynnej współpracy wszystkie osoby, które identyfikują się z naszą misją, a w szczególności organizacje reprezentujące interesy pacjentów, prawników specjalizujących się w prawie medycznym, ubezpieczycieli, reprezentantów zawodów medycznych oraz środowisk akademickich!

Kierownik sekcji:
Michał Ryszard Wysocki (mediator, notariusz)

kontakt: 
mediator.wysocki@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
bottom of page