top of page

O PTKM

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej jest niezależnym i samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. ze zmianami). Celem działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej jest umacnianie i rozwój dobrych praktyk oraz badań naukowych w dziedzinie komunikacji medycznej.

towarzystwo.jpg
11149367_802175569850653_6026403630931250482_n.jpg

Działalność

 1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 2. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych z zakresu komunikacji medycznej.

 3. Wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów służących podniesieniu

  jakości komunikacji medycznej w Polsce.

 4. Organizacja wykładów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów,

  konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat komunikacji medycznej.

 5. Opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie komunikacji medycznej,

 6. Występowanie o granty oraz udział w regionalnych i ogólnopolskich programach odnoszących się do komunikacji medycznej i komunikacji o zdrowiu.

 7. Aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w

 8. szczególności lekarzy, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane problematyką komunikacji medycznej.

Statut 

hopetruth_www.jpg

Cele

 1. Zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest komunikacja w opiece medycznej, komunikacja społeczna dotycząca zdrowia oraz dziedziny pokrewne.

 2. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań i prac naukowych w dziedzinie komunikacji medycznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.

 3. Prowadzenie działań służących wypracowaniu standardów i dobrych praktyk komunikacji medycznej oraz ich upowszechnianie.

 4. Reprezentowanie i promowanie polskich badań nad komunikacją medyczną w kraju i za granicą.

 5. Upowszechnianie wiedzy na temat komunikacji medycznej w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych.

 6. Udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie komunikacji medycznej.

 7. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwej jakości komunikacji medycznej i komunikacji o zdrowiu w Polsce.

 8. Prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji medycznej.

Skład Zarządu

Władze Towarzystwa powoływane są spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata.

279895564_10209450216449313_8184985447922195244_n.jpg

Jankowska Aldona Katarzyna

Prezes

Maria-Libura-1 kopia.jpg

Libura Maria Salomea

Wiceprezes

MCK_zdjęcie_edited_edited.jpg

Chojnacka Kuraś Marta Hanna

Sekretarz

Maria-Libura_edited.jpg

Telefon

(+48) 52 585 5429

Email 

Facebook

 • Facebook
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page